skip to Main Content

Sol·licitud de subvenció per a activitats d'estiu per a joves i infants adherides al Protocol de la Campanya 2023

La Campanya inclou la possibilitat de demanar una subvenció que permet una reducció del preu de la quota segons els requisits establerts. L’accés a la subvenció té un caràcter progressiu i va en funció dels ingressos de la unitat familiar.

El termini per a la sol·licitud finalitza el 15 de juny.

Qui ho pot sol·licitar?

El pare/mare/tutor o tutor legal, de nens i nenes d’entre 3 i 14 anys registrats a Castelldefels que assisteixen a una de les activitats adscrites al Protocol de la Campanya 2023 i que la seva renda personal disponible estigui dins dels següents llindars:

Per a rendes fins a 6.140,00€

 • La subvenció màxima serà:
  35€ per setmana (per a l’opció “sense menjador”)
  45€ per setmana (per a l’opció “amb menjador”)

Per a rendes entre 6.141,00 i 9.959,66€

 • La subvenció màxima serà
  20€ per setmana (per a l’opció “sense menjador”)
  30€ per setmana (per a l’opció “amb menjador”).

Cadascuna de les subvencions concedides tindrà una dotació màxima per cada participant menor, corresponent a l’import de 4 setmanes subvencionats.

No poden ser beneficiaries les famílies que formen part d’un pla de treball amb l’equip SAIF o l’EAIA, tret que hagin esgotat el termini màxim d’ajudes establert per la Comissió econòmica dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels.

Quina documentació ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant?

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI o NIE del sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
 • DNI o NIE del segon progenitor (si autoritza la verificació de dades)
 • Autorització per consultar dades per calcular els ingressos personals disponibles;
 • Autorització expressa a favor de l’Ajuntament per accedir a les consultes oportunes en els registres i registres municipals, regionals i estatals de tot tipus que siguin necessaris com a accés a les dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, dades laborals de les agències de col·locació i desocupació, seguretat social, etc., tot això de conformitat amb el que estableix l’article 28,2 de la Llei 39/2015.

En el cas que no es signi l’autorització per a la consulta, els sol·licitants hauran de presentar la documentació necessària per poder consultar els ingressos personals disponibles. 

Més documentació d’aplicació per a situacions concretes:

 • En el supòsit que hi hagi un membre amb discapacitat en la unitat familiar certificat de la Generalitat de Catalunya.
 • En els supòsits de separació o divorci: resolució judicial o Conveni Regulador per la qual es determina aquesta situació aprovada per l’autoritat judicial per la qual s’estableix una mesura d’emmagatzematge i/o pensió d’aliments.
  • Si es comparteix la guàrdia i custòdia del menor, es tindran en compte els dos tutors de la unitat familiar.
  • Si la guàrdia i custòdia del menor té assignat un sol tutor, no serà membre computable l’exconjugue que no convisqui amb l’infant, però s’afegirà a la renda del tutor la pensió d’aliments i/o compensatòria que estableixi la sentència.
  • Si és el cas: sentència judicial que acrediti que s’ha iniciat el procediment per a l’execució de la sentència d’impagament de la pensió de manteniment.

Com fer el tràmit?

La sol.licitud es realitzarà prioritariament de forma telemática 

Excepcionalment es podrà presentar de forma presencial. Per fer-ho serà imprescindible demanar cita prèvia aquí o trucant per telèfon al 936 651 150

Back To Top