skip to Main Content

Accions de suport a la inclusió de les activitats de temps lliure d'estiu

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d’actuació:

 • Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l’habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.
 • Inclusió social i laboral de col.lectius vulnerables.
 • Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d’exclusió.
 • Atenció integral a les famílies (socioeducativa i terapèutica).
 • Atenció a persones amb dependència i discapacitat.
 • Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Existeixen 4 línies a les que es poden presentar projectes

 • Línia 1: Activitats ordinàries
 • Línia 2: Activitats extraordinàries (Acord de Ciutat)
 • Línia 3.1: Activitats de suport extraescolar dins les escoles (2n i 3r trimestre curs 2020-2021)
 • Línia 3.2: Activitats de suport extraescolar dins les escoles (curs 2021-2022)
 • Línia 4: Accions de suport a la inclusió de les activitats de temps lliure d’estiu

Més informació aquí

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d’associacions de caràcter local, hauran d’estar inscrites, a més, al Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament.

Quina documentació ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant?

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 • Sol·licitud de subvenció degudament emplenada
 • CIF/NIF de Persona física o jurídica interessada (quan no s’hagi facilitat anteriorment a l’Ajuntament)
 • Projecte de l’activitat objecte de la sol·licitud de subvenció i pressupost d’ingressos i despeses d’aquest projecte
 • Altra documentació necessària segons bases específiques

Models de documentació a emplenar

Pas a pas del tràmit presencial

 1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida de forma telemàtica, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d’aquest enllaç o trucant a l’ajuntament 93.665 11 50
 2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s’estableixen a les Bases
 3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.
 4. Un cop finalitzada l’activitat subvencionada es formalitzarà l’imprès de justificació i s’aportarà la documentació establerta a les Bases.
Back To Top